Privacybeleid van Menicon Bloom

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

NKL Contactlenzen 
Waanderweg 6 
7812HZ Emmen

Eigenaar contact-e-mailadres: info@nkl.nl

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: e-mailadres; gebruikersnaam; wachtwoord; profielfoto; berichten; scores en gebruiksgegevens.

De volledige informatie over elk soort verzamelde persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze applicatie gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan deze applicatie haar diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.

Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de eigenaar. Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze applicatie dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de eigenaar als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De eigenaar verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming in het kader van de Menicon Bloom behandeling.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In dit geval is dit gedurende de tijd dat u de Menicon Bloom behandeling volgt plus vier jaar na stopzetting daarvan. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De gegevens ten aanzien van de gebruiker worden verzameld zodat de eigenaar zijn diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: registratie en verificatie, Hosting-en back-endinfrastructuur en contacten beheren en berichten verzenden.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de gebruiker.

Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de gebruiker, en over de interactie van de gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Firebase Cloud Messaging (Google Ireland Limited)

Firebase Cloud Messaging is een dienst voor het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Met Firebase Cloud Messaging kan de Eigenaar berichten en kennisgevingen sturen naar Gebruikers op verschillende platforms zoals Android, iOS en het web. Berichten kunnen naar afzonderlijke apparaten, groepen apparaten of verschillende onderwerps- of Gebruikerssegmenten worden gestuurd.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Hosting-en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze applicatie.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Firebase Cloud Firestore (Google Ireland Limited)

Firebase Cloud Firestore is een hosting en back-endservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Microsoft Azure (Microsoft Corporation)

Microsoft Azure is een hosting service die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan gebruikers ermee akkoord dat deze applicatie ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten. Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze applicatie toegang tot bepaalde gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

Firebase Authentication (Google Ireland Limited)

Firebase Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Om de registratie- en verificatiedienst te vereenvoudigingen, kan Firebase Authentication gebruik maken van een derde partij identiteit providers en de informatie opslaan op haar platform.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres; gebruikersnaam; wachtwoord.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Verdere informatie over Persoonsgegevens

Pushmeldingen

Deze applicatie kan pushmeldingen naar de gebruiker verzenden voor het bereiken van de in dit privacybeleid aangegeven doelen.

Gebruikers kunnen in de meeste gevallen de pushmeldingen uitschakelen in hun apparaatinstellingen, zoals in de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens deze instellingen voor deze applicatie, een aantal of alle apps op dat apparaat te wijzigen.

Houd er als gebruiker rekening mee dat het uitschakelen van pushmeldingen de gebruiksfunctionaliteit van deze Applicatie negatief kan beïnvloeden.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

  • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
  • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
  • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
  • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
  • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.
  • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
  • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de eigenaar persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.
De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de eigenaar genoodzaakt kan zijn persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze applicatie op verzoek de gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.

Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de gebruikers via contactgegevens die de eigenaar beschikbaar staan.

We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de gebruiker, dient de eigenaar opnieuw toestemming van de gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De dienst die wordt aangeboden door deze applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 27 mei 2019